Adwokat Kielce – Adwokat Łukasz Bałaga.

Wykonując zawód Adwokata świadczę kompleksową pomoc prawną osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym, zarówno w formie stałej obsługi prawnej jak i jednorazowych zleceń, w zależności od aktualnych potrzeb Klienta. Adwokat w Kielcach, skuteczny adwokat, adwokat kielce. 

Reprezentuję Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi a także przed Sądem NajwyższymNaczelnym Sądem Administracyjnym. Ponadto występuję także w imieniu Klienta w charakterze pełnomocnika lub obrońcy przed organami ścigania, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej Państwa.

Klientom kancelarii służę również pomocą prawną, pozasądową.

W ramach świadczenia pomocy prawnej, udzielam bieżących porad prawnych, sporządzam umowy, analizuje dokumenty Klientów. Ponadto pomoc prawna obejmuje także sporządzanie opinii prawnych oraz pism procesowych. Służę nadto pomocą prawną moim Klientom w mediacjach pozasądowych oraz sądowych, a także w negocjacjach z kontrahentami.

Każdemu mojemu Klientowi oferuję bezzwłoczną reakcję w zakresie powstałych problemów, wysoki poziom specjalizacji oraz rzetelną, kompleksową obsługę prawną.

Moim celem jest świadczenie usług na możliwie jak najwyższym poziomie, z jak najdalej idącym uwzględnieniem potrzeb Klientów. Pomoc prawna, w sprawach Klientów świadczona jest tak, aby zaproponować jak najlepsze rozwiązanie stawianych przede mną zadań i powstałych problemów. Wskazuję moim Klientom konkretne wnioski oraz wytyczne, które stanowić będą rozwiązanie przedstawionego problemu.

Specjalizacje. Adwokat Kielce.

Specjalizuje się przede wszystkim w prowadzeniu spraw karnych, karnoskarbowych, spraw cywilnych, rodzinnych a także sprawach spadkowych oraz sprawach gospodarczych. Zajmuję się także szeroko pojętą windykacją należności moich Klientów, również w postępowaniu komorniczym (egzekucyjnym).

Wynagrodzenie Adwokata.

Honorarium za prowadzenie zleconej sprawy uzależnione jest przede wszystkim od jej rodzaju, stopnia skomplikowania oraz przewidywanego czasu trwania procesu sądowego. Ponadto zawsze uzgadniam wynagrodzenie indywidualnie z Klientem, w trakcie spotkania w kancelarii.

Łukasz Bałaga, Adwokat Kielce – o mnie.

Prowadzona przeze mnie szesnastoletnia indywidualna praktyka adwokacka, obejmuje obszar całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego. 

Aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Kielcach rozpocząłem w roku 2004, którą ukończyłem w czerwcu 2007 roku. Tego samego roku we wrześniu, zdałem egzamin sędziowski, przed komisją egzaminacyjną przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie.

W maju 2008 roku zostałem wpisany na listę adwokatów w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Adwokackiej w Kielcach.

Świadczę pomoc prawną z poszanowaniem przepisów prawa oraz Zbioru Zasad Etyki i Godności Zawodu Adwokata.

Jeżeli potrzebujecie Państwo skutecznej pomocy prawnej Adwokata z Kielc, zapraszam do zapoznania się z zakresem oferowanej przeze mnie pomocy prawnej oraz do kontaktu..

Adwokat Kielce
Adwokat w Kielcach

Wykonując zawód adwokata w Kielcach, świadczę pomoc:

adwokat kielce sprawy cywilne

w szczególności o zasiedzenie, uwłaszczenie, ochronę posiadania, ochronę własności. Sprawy o ochronę dóbr osobistych, odszkodowanie, zadośćuczynienie. Ponadto sprawy cywilne o zapłatę należności w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym i trybie zwykłym. Także dochodzenie roszczeń w sprawach cywilnych na drodze egzekucji komorniczej.

adwokat kielce sprawy karne, sprawy karnoskarbowe i wykroczeniowe

w szczególności jako obrońca Klienta na każdym etapie postępowania karnego. Działanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela prywatnego lub oskarżyciela subsydiarnego. Sporządzanie wszelkiego rodzaju pism (m.in. apelacje, kasacje, zażalenia, wnioski o wznowienie postępowania). Sprawy w postępowaniu karnym wykonawczym (m.in. o odroczenie wykonania kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego). Także sprawy o zapłatę odszkodowania za niesłuszne skazanie lub niesłuszne tymczasowe aresztowanie.

adwokat kielce sprawy rodzinne 

w szczególności sprawy o rozwód, separacje, alimenty. Nadto sprawy o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie miejsca pobytu dziecka, ustalenie kontaktów z dzieckiem. Sprawy o ograniczenie kontaktów z dzieckiem, o zakazanie kontaktów z dzieckiem, a także sprawy o uregulowanie kontaktów dziadków z wnukami. Ustalenie płci, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie ojcostwa oraz przysposobienie małoletniego (tzw. adopcja). Sprawy rodzinne o podział majątku dorobkowego byłych małżonków, ustalanie rozdzielności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczną.

adwokat kielce sprawy spadkowe 

w szczególności sprawy cywilne o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, stwierdzenie nieważności testamentu, zachowek, schedę spadkową, stwierdzenie niegodności dziedziczenia

adwokat kielce sprawy administracyjne

w szczególności sporządzanie odwołań i skarg od decyzji organów administracyjnych. Ponadto sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, i reprezentacja Klienta przed tymi organami.

adwokat kielce sprawy pracownicze

w szczególności reprezentowanie pracownika lub pracodawcy w sporach ze stosunku pracy. Nadto pomoc w sprawach o rozwiązanie, nawiązanie stosunku pracy, mobbing, nierówne traktowanie w zatrudnieniu. Także prowadzenie spraw o zapłatę zaległych wynagrodzeń oraz za wykonaną pracę w godzinach nadliczbowych.

adwokat kielce sprawy gospodarcze

reprezentacja przedsiębiorców, wspólników spółek cywilnych, spółek prawa handlowego we wszelkiego rodzaju sporach sądowych. Rejestracja spółek. Windykacja należności. Sporządzanie i analiza umów handlowych. Także udział w negocjacjach między kontrahentami. Pełna obsługa prawna przedsiębiorcy w zakresie jego działalności gospodarczej.

adwokat kielce sprawy upadłości konsumenckich i przedsiębiorstw

sporządzanie imieniem wierzyciela lub dłużnika wniosków, nadzór w jego imieniu w tym postępowaniu. Zgłaszanie wierzytelności, reprezentowanie wierzyciela lub dłużnika w toku postępowania upadłościowego.

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

System wykonywania kary pozbawienia wolności w dozorze elektronicznym polega na odbyciu tej kary poza zakładem karnym, w systemie nieizolacyjnym, poprzez kontrolę za pomocą urządzeń technicznych.

Do odbycia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego należy spełnić przesłanki określone w art. 43la ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny wykonawczy – m.in. orzeczona kara pozbawienia wolności odbywana w tym systemie nie może przekroczyć jednego roku i 6 miesięcy.

Osoba skazana (jej obrońca) ubiegająca się o odbycie kary w tym systemie musi złożyć pisemny wniosek do właściwego sądu penitencjarnego, w którego okręgu aktualnie przebywa.

Warunkiem koniecznym jest aby skazany bądź obrońca skazanego załączył do wniosku zgodę wszystkich osób pełnoletnich, wspólnie zamieszkujących w miejscu, gdzie kara ma być wykonywana.

Ważne – W przypadku gdy skazany rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym i orzeczono wobec niego karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 4 miesięcy – wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego należy złożyć do komisji penitencjarnej zakładu karnego w którym skazany odbywa karę (np. w sytuacji gdy skazany odbywa karę w Zakładzie Karnym w Pińczowie, lub Areszcie Śledczym w Kielcach, wniosek o dozór elektroniczny należy złożyć do Komisji Penitencjarnej tego zakładu).

Kara pozbawienia wolności odbywana w systemie dozoru elektronicznego wiąże się m. innymi ze ścisłym przestrzeganiem harmonogramu oraz obowiązków określonych przez sąd.

W systemie dozoru elektronicznego może być odbywana także kara zastępcza pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Jeżeli potrzebujecie Państwo skutecznej pomocy prawnej Adwokata z Kielc, specjalizującego się w sprawach o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, zapraszam do kontaktu.