Adwokat Kielce. 15 lat praktyki adwokackiej. Potrzebujesz fachowej pomocy prawnej? Skorzystaj z profesjonalnych porad prawnych i skutecznej reprezentacji w Sądzie.Łukasz Bałaga, o mnie

Zawód Adwokata wykonuję już piętnaście lat. Moja indywidualna praktyka adwokacka, obejmuje obszar całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego. 

Aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Kielcach rozpocząłem w roku 2004, którą ukończyłem w czerwcu 2007 roku. Tego samego roku we wrześniu, zdałem egzamin sędziowski, przed komisją egzaminacyjną przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie.

W maju 2008 roku zostałem wpisany na listę Adwokatów w Kielcach w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Adwokackiej w Kielcach.

W ramach wykonywanego zawodu zaufania publicznego, jako Adwokat prowadzę indywidualną Kancelarię Adwokacką w Kielcach.

Świadczę pomoc prawną z poszanowaniem przepisów prawa oraz Zbioru Zasad Etyki i Godności Zawodu Adwokata.

Jeżeli potrzebujecie Państwo skutecznej pomocy prawnej Adwokata w Kielcach, zapraszam do zapoznania się z zakresem oferowanej przeze mnie pomocy prawnej oraz do kontaktu.


Adwokat Kielce.

Termin adwokat wywodzi się od łacińskiego słowa advocare, które oznacza „wzywać na pomoc”. Adwokat pełni istotną rolę w systemie wymiaru sprawiedliwości, ma wiele kluczowych zadań i obowiązków związanych z jego działaniem.

Adwokat, zadania.

  • Reprezentowanie klientów niezależnie od ich pozycji społecznej, majątkowej, czy politycznej. Adwokat działa jako obrońca praw i interesów swojego klienta.
  • Adwokat chroni podstawowe prawa i wolności jednostki, w szczególności dba o przestrzeganie standardów międzynarodowych oraz polskiego prawa, w zakresie praw człowieka.
  • Adwokat jest kluczowym uczestnikiem postępowań sądowych. Poprzez skuteczną reprezentację, adwokat dąży do zapewnienia, że interesy jego klientów są należycie uwzględniane i brane pod uwagę w procesie rozstrzygania sporów.
  • Udzielanie porad prawnych. Adwokat udziela klientom profesjonalnych porad prawnych. Porady prawne obejmują w szczególności: interpretację przepisów prawa, przygotowywanie i opiniowanie umów, analizę dokumentów prawnych oraz udzielanie wsparcia i doradztwa w kwestiach prawnych.
  • Reprezentacja przed sądami. Jednym z głównych zadań adwokata jest reprezentowanie klientów przed sądami. Adwokat działa jako pełnomocnik procesowy i reprezentuje interesy swoich klientów w postępowaniach cywilnych, administracyjnych i karnych. Podczas rozpraw adwokat przedstawia argumenty, wnioski i dowody mające na celu obronę swojego klienta.
  • Negocjacje i mediacje. Adwokat może pełnić rolę mediatora lub negocjatora w celu rozwiązania sporów pozasądowych. Dlatego też w ramach tej funkcji adwokat stara się osiągnąć porozumienie między stronami sporu.
  • Obrona w postępowaniu karnym, osób podejrzanych, oskarżonych i skazanych.

Tajemnica Adwokacka.

Jednym z fundamentalnych obowiązków adwokata jest zachowanie tajemnicy zawodowej. Adwokat chroni poufność informacji, które uzyskuje od swego klienta w ramach świadczenia dla niego usług prawnych. Jest to kluczowy element zaufania pomiędzy adwokatem a jego klientem. Ponadto pełni on rolę niezależnego i niezawisłego prawnika, który działa – zawsze – w interesie swojego klienta.

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

Ważne! Adwokat zawsze działa na korzyść swojego Klienta.


Ile kosztuje Adwokat w Kielcach?

Honorarium za prowadzenie zleconej sprawy uzależnione jest przede wszystkim od jej rodzaju, stopnia skomplikowania oraz przewidywanego czasu trwania procesu sądowego. Ponadto zawsze wynagrodzenie jest uzgadniane indywidualnie z Klientem, w trakcie spotkania w kancelarii.


Pomoc prawna.

Wykonując zawód Adwokata w Kielcach świadczę kompleksową pomoc prawną osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym, zarówno w formie stałej obsługi prawnej jak i jednorazowych zleceń, w zależności od aktualnych potrzeb Klienta.

Reprezentuję Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi a także przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Ponadto występuję także w imieniu Klienta w charakterze pełnomocnika lub obrońcy przed organami ścigania, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej Państwa.

W ramach pomocy prawnej udzielam bieżących porad prawnych, sporządzam umowy oraz analizuję dokumenty Klientów. Ponadto pomoc prawna obejmuje także sporządzanie opinii prawnych oraz pism procesowych. Służę nadto pomocą prawną moim Klientom w mediacjach pozasądowych oraz sądowych, a także w negocjacjach z kontrahentami.

Każdemu mojemu Klientowi oferuję bezzwłoczną reakcję w zakresie powstałych problemów, wysoki poziom specjalizacji oraz rzetelną i kompleksową obsługę prawną.

Moim celem jest świadczenie usług na możliwie jak najwyższym poziomie, z jak najdalej idącym uwzględnieniem potrzeb Klientów. Pomoc prawną w sprawach Klientów świadczę tak, aby zaproponować jak najlepsze rozwiązanie stawianych przede mną zadań i powstałych problemów. Wskazuję moim Klientom konkretne wnioski oraz wytyczne, które stanowić będą rozwiązanie przedstawionego problemu.


Specjalizacje.

Specjalizuję się przede wszystkim w prowadzeniu spraw karnych, karnoskarbowych, spraw cywilnych, rodzinnych a także sprawach spadkowych oraz sprawach gospodarczych. Zajmuję się także szeroko pojętą windykacją należności moich Klientów, również w postępowaniu komorniczym (egzekucyjnym).


Wykonując zawód Adwokata w Kielcach świadczę pomoc w:

Adwokat Kielce sprawy cywilne

adwokat kielce

w szczególności o zasiedzenie, uwłaszczenie, ochronę posiadania, ochronę własności. Sprawy o ochronę dóbr osobistych, odszkodowanie, zadośćuczynienie. Ponadto sprawy cywilne o zapłatę należności w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym i trybie zwykłym. Także dochodzenie roszczeń w sprawach cywilnych na drodze egzekucji komorniczej.

Adwokat Kielce sprawy karne

adwokat kielce

w szczególności jako obrońca Klienta na każdym etapie postępowania karnego. Działanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela prywatnego lub oskarżyciela subsydiarnego. Sporządzanie wszelkiego rodzaju pism, takich jak apelacja, kasacja, zażalenie, wniosek o wznowienie postępowania. Sprawy w postępowaniu karnym wykonawczym (m.in. o odroczenie wykonania kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Także sprawy o zapłatę odszkodowania za niesłuszne skazanie lub niesłuszne tymczasowe aresztowanie.

Adwokat Kielce sprawy rodzinne

adwokat  kielce

w szczególności sprawy o rozwód, separacje, alimenty. Nadto sprawy o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie miejsca pobytu dziecka, ustalenie kontaktów z dzieckiem. Sprawy o ograniczenie kontaktów z dzieckiem, o zakazanie kontaktów z dzieckiem a także sprawy o uregulowanie kontaktów dziadków z wnukami. Ustalenie płci, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie ojcostwa oraz przysposobienie małoletniego (tzw. adopcja). Sprawy rodzinne o podział majątku dorobkowego byłych małżonków, ustalanie rozdzielności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczną.

Adwokat Kielce sprawy spadkowe

testament

w szczególności sprawy cywilne o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, stwierdzenie nieważności testamentu, zachowek, schedę spadkową, stwierdzenie niegodności dziedziczenia.

Adwokat Kielce sprawy administracyjne

sprawy administracyjne

w szczególności sporządzanie odwołań i skarg od decyzji organów administracyjnych. Ponadto sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego i reprezentowanie Klienta przed tymi organami.

Adwokat Kielce sprawy pracownicze

sprawy pracownicze

w szczególności reprezentowanie pracownika lub pracodawcy w sporach ze stosunku pracy. Nadto pomoc w sprawach o rozwiązanie, nawiązanie stosunku pracy, mobbing, nierówne traktowanie w zatrudnieniu. Także prowadzenie spraw o zapłatę zaległych wynagrodzeń oraz za wykonaną pracę w godzinach nadliczbowych.

Adwokat Kielce sprawy gospodarcze

adwokat kielce

reprezentowanie przedsiębiorców, wspólników spółek cywilnych, spółek prawa handlowego we wszelkiego rodzaju sporach sądowych. Rejestracja spółek. Windykacja należności. Sporządzanie i analiza umów handlowych. Także udział w negocjacjach między kontrahentami. Pełna obsługa prawna przedsiębiorcy w zakresie jego działalności gospodarczej.

Adwokat Kielce sprawy upadłości konsumenckich i przedsiębiorstw

upadłość konsumencka

sporządzanie imieniem wierzyciela lub dłużnika wniosków, nadzór w jego imieniu w tym postępowaniu. Zgłaszanie wierzytelności, reprezentowanie wierzyciela lub dłużnika w toku postępowania upadłościowego.


adwokat kielce

System wykonywania kary pozbawienia wolności w dozorze elektronicznym polega na odbyciu tej kary poza zakładem karnym, w systemie nieizolacyjnym, poprzez kontrolę za pomocą urządzeń technicznych.

Do odbycia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego należy spełnić przesłanki określone w art. 43la ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny wykonawczy – m.in. orzeczona kara pozbawienia wolności odbywana w tym systemie nie może przekroczyć jednego roku i 6 miesięcy.

Osoba skazana (jej obrońca) ubiegająca się o odbycie kary w tym systemie musi złożyć pisemny wniosek do właściwego sądu penitencjarnego, w którego okręgu aktualnie przebywa.

Warunkiem koniecznym jest aby skazany bądź obrońca skazanego załączył do wniosku zgodę wszystkich osób pełnoletnich, wspólnie zamieszkujących w miejscu, gdzie kara ma być wykonywana.

Ważne – W przypadku gdy skazany rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym i orzeczono wobec niego karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 4 miesięcy – wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego należy złożyć do komisji penitencjarnej zakładu karnego w którym skazany odbywa karę (np. w sytuacji gdy skazany odbywa karę w Zakładzie Karnym w Pińczowie, lub Areszcie Śledczym w Kielcach, wniosek o dozór elektroniczny należy złożyć do Komisji Penitencjarnej tego zakładu).

Kara pozbawienia wolności odbywana w systemie dozoru elektronicznego wiąże się międzyinnymi ze ścisłym przestrzeganiem harmonogramu a także obowiązków określonych przez sąd.

W systemie dozoru elektronicznego może być odbywana także kara zastępcza pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Ile kosztuje Adwokat w Kielcach w sprawie o dozór elektroniczny?

Wynagrodzenie Adwokata w Kielcach za prowadzenie sprawy o dozór elektroniczny wynosi 2.500 zł, bez względu na ilość posiedzeń i czas trwania sprawy.

Adwokat Kielce - Adwokat Łukasz Bałaga - Kancelaria Adwokacka w Kielcach

ul. Czerwonego Krzyża 5/2
25-353 Kielce
Telefon: 792 992 373
Drugi telefon: 41 368 04 64
Email: lukasz@balaga.pl
Poniedziałek08:00 - 18:00
Wtorek08:00 - 18:00
Środa08:00 - 18:00
Czwartek08:00 - 18:00
Piątek08:00 - 18:00
SobotaZamknięte
NiedzielaZamknięte
  • Adwokat Kielce - Adwokat Łukasz Bałaga - Kancelaria Adwokacka w Kielcach
Strona główna

Szacowany czas czytania: 11 minut