Rozwód

rozwód
Informacje ogólne w sprawach o rozwód.

Powództwo o rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód rozpoznaje Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania. Istone jest aby choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze miało miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeżeli brak jest tej podstawy wówczas wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. W sytuacji gdy i tej podstawy brak, wówczas właściwy jest sąd miejsca zamieszkania powoda. Dla małżonków zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, sądem właściwym będzie Sąd Okręgowy w Kielcach.

Można żądać rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Rozpad jest trwały i zupełny, jeżeli nastąpiło między małżonkami zerwanie więzi w trzech sferach: duchowej, fizycznej i gospodarczej. Istotne jest także to, że nie ma szans na powrót małżonków do wspólnego pożycia.

Sąd pomimo zaistnienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, nie orzeknie rozwodu, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci. Jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, wówczas także rozwód nie będzie dopuszczalny.  Koniecznym jest zgłoszenie wniosku dowodowego mającego na celu wykazanie, iż dobro małoletnich dzieci na skutek rozwodu nie ucierpi. Najczęściej zgłaszanym wnioskiem tego rodzaju jest dowód z zeznań świadka.

Rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód. Jeżeli odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, wówczas rozwód także jest dopuszczalny.

Orzekając wyrokiem rozwód, sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, jeżeli żądanie takie zostanie zgłoszone. W wypadku zgodnego żądania małżonków – którym to żądaniem Sąd jest związany, małżeństwo stron zostanie rozwiązane bez orzekania o winie.

Wyrok w sprawie o rozwód.

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga także:

  • o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków,
  • o kontaktach rodziców z dzieckiem, chyba że strony zgodnie wnoszą o nieorzekanie w tym przedmiocie,
  • w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (alimenty),
  • o kosztach postępowania.

Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Porozumienie to musi być zgodne z dobrem dziecka i należy je Sądowi przedłożyć w toku sprawy o rozwód.

Sąd może także w wyroku, w sytuacji kiedy małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, orzec o sposobie korzystania z tego mieszkania. Orzeczenie to odnosi się do czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję.

Na zgodny wniosek stron można w wyroku orzekającym rozwód orzec o podziale wspólnego mieszkania lub przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków. Nastąpić to może gdy drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego. Koniecznym jest także to, aby podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków było możliwe.

Na wniosek jednego z małżonków sąd może dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli jego przeprowadzenie nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Jeżeli drugi małżonek zgłosi sprzeciw, podział taki jest niemożliwy do przeprowadzenia w toku sprawy o rozwód.

Nazwisko po zakończonej sprawie o rozwód.

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Alimenty w sprawie o rozwód.

Małżonek nie uznany za wyłącznie winnego, może domagać się zasądzenia od drugiego małżonka na swoją rzecz alimentów. Ważne, małżonek taki musi znajdować się w niedostatku. Żądanie to sprowadza się do dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, nie uznany za winnego rozwodu, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od wyroku. Jednak ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Warunki formalne pozwu.

Opłata sądowa od pozwu o rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód wynosi 600 zł. Do pozwu należy załączyć odpisu aktu małżeństwa oraz akty urodzenia małoletnich dzieci. Akty stanu cywilnego załącza się w odpisach otrzymanych z USC. Do pozwu należy także załączyć jego odpis wraz z załącznikami dla pozwanego.

Ile czeka się na rozwód w Kielcach?

Aktualnie od złożenia pozwu do dnia pierwszej rozprawy upływa z reguły okres od 3 do 6 miesięcy. W tym czasie pozew doręczany jest drugiemu małżonkowi (pozwany), który może wnieść odpowiedź na pozew.

Serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu oraz na spotkanie osobiste.