Specjalizacje


sprawy cywilne

w szczególności o zasiedzenie nieruchomości, uwłaszczenie nieruchomości, ochronę posiadania i ochronę własności. Sprawy o ochronę dóbr osobistych, odszkodowanie, zadośćuczynienie. Sprawy cywilne o zapłatę należności w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym i trybie zwykłym. Także dochodzenie roszczeń w sprawach cywilnych na drodze egzekucji komorniczej. Ponadto sprawy cywilne o zasiedzenie części spadku.

sprawy cywilne, sprawy spadkowe

w szczególności o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, stwierdzenie nieważności testamentu, zachowek, schedę spadkową, stwierdzenie niegodności dziedziczenia.

sprawy rodzinne

w szczególności sprawy o rozwód, separacje, alimenty. Nadto sprawy o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie miejsca pobytu dziecka, ustalenie kontaktów z dzieckiem. Ustalenie płci, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie ojcostwa oraz przysposobienie małoletniego (tzw. adopcja). Sprawy cywilne, rodzinne o podział majątku dorobkowego byłych małżonków, ustalanie rozdzielności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczną.

sprawy karne

w szczególności obrona Klienta na każdym etapie postępowania karnego. Działanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela prywatnego lub subsydiarnego. Sporządzanie wszelkiego rodzaju pism (m.in. apelacje, kasacje, zażalenia oraz wnioski o wznowienie postępowania). Sprawy w postępowaniu wykonawczym (m.in. o odroczenie wykonania kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego). Także sprawy o zapłatę odszkodowania za niesłuszne skazanie lub niesłuszne tymczasowe aresztowanie.

sprawy administracyjne

w szczególności sporządzanie odwołań i skarg od decyzji organów administracyjnych. Ponadto sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, i reprezentacja Klienta przed tymi organami.

sprawy pracownicze, sprawy cywilne

w szczególności reprezentowanie pracownika lub pracodawcy w sporach ze stosunku pracy. Nadto pomoc w sprawach o rozwiązanie, nawiązanie stosunku pracy, mobbing, nierówne traktowanie w zatrudnieniu. Także prowadzenie spraw cywilnych o zapłatę zaległych wynagrodzeń, godzin nadliczbowych.

sprawy gospodarcze, sprawy cywilne

reprezentacja przedsiębiorców, wspólników spółek cywilnych, spółek prawa handlowego we wszelkiego rodzaju sporach sądowych. Rejestracja spółek. Sprawy cywilne dotyczące windykacji należności klienta. Sporządzanie i analiza umów handlowych. Także udział w negocjacjach między kontrahentami. Pełna obsługa prawna przedsiębiorcy w zakresie jego działalności gospodarczej.

sprawy upadłości konsumenckich i przedsiębiorstw

sporządzanie imieniem wierzyciela lub dłużnika wniosków, nadzór w jego imieniu w tym postępowaniu, zgłaszanie wierzytelności a także reprezentowanie wierzyciela lub dłużnika w toku postępowania upadłościowego.

Jeżeli potrzebujecie Państwo skutecznej pomocy prawnej Adwokata w Kielcach, zapraszam do zapoznania się z zakresem oferowanej przeze mnie pomocy prawnej oraz do kontaktu.

Adwokat Kielce - Adwokat Łukasz Bałaga - Kancelaria Adwokacka w Kielcach

ul. Czerwonego Krzyża 5/2
25-353 Kielce
Telefon: 792 992 373
Drugi telefon: 41 368 04 64
Email: lukasz@balaga.pl
Poniedziałek08:00 - 18:00
Wtorek08:00 - 18:00
Środa08:00 - 18:00
Czwartek08:00 - 18:00
Piątek08:00 - 18:00
SobotaZamknięte
NiedzielaZamknięte
Strona główna » Specjalizacje