Zakres usług

sprawy cywilne

w szczególności o zasiedzenie, uwłaszczenie, ochronę posiadania, ochronę własności. Sprawy o ochronę dóbr osobistych, odszkodowanie, zadośćuczynienie. Ponadto sprawy cywilne o zapłatę należności w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym i trybie zwykłym. Także dochodzenie roszczeń w sprawach cywilnych na drodze egzekucji komorniczej. Zasiedzenie.

sprawy karne

w szczególności obrona Klienta na każdym etapie postępowania karnego. Działanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela prywatnego lub subsydiarnego. Sporządzanie wszelkiego rodzaju pism (m.in. apelacje, kasacje, zażalenia, wnioski o wznowienie postępowania). Sprawy w postępowaniu wykonawczym (m.in. o odroczenie wykonania kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego). Także sprawy o zapłatę odszkodowania za niesłuszne skazanie lub niesłuszne tymczasowe aresztowanie.

sprawy spadkowe – sprawy cywilne 

w szczególności sprawy cywilne o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, stwierdzenie nieważności testamentu, zachowek, schedę spadkową, stwierdzenie niegodności dziedziczenia.

sprawy rodzinne – sprawy cywilne 

w szczególności sprawy o rozwód, separacje, alimenty. Nadto sprawy o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie miejsca pobytu dziecka, ustalenie kontaktów z dzieckiem. Ustalenie płci, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie ojcostwa oraz przysposobienie małoletniego (tzw. adopcja). Sprawy rodzinne o podział majątku dorobkowego byłych małżonków, ustalanie rozdzielności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczną.

sprawy administracyjne

w szczególności sporządzanie odwołań i skarg od decyzji organów administracyjnych. Ponadto sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, i reprezentacja Klienta przed tymi organami.

sprawy pracownicze

w szczególności reprezentowanie pracownika lub pracodawcy w sporach ze stosunku pracy. Nadto pomoc w sprawach o rozwiązanie, nawiązanie stosunku pracy, mobbing, nierówne traktowanie w zatrudnieniu. Także prowadzenie spraw o zapłatę zaległych wynagrodzeń, godzin nadliczbowych.

sprawy gospodarcze

reprezentacja przedsiębiorców, wspólników spółek cywilnych, spółek prawa handlowego we wszelkiego rodzaju sporach sądowych. Rejestracja spółek. Windykacja należności. Sporządzanie i analiza umów handlowych. Także udział w negocjacjach między kontrahentami. Pełna obsługa prawna przedsiębiorcy w zakresie jego działalności gospodarczej.

sprawy upadłości konsumenckich i przedsiębiorstw

sporządzanie imieniem wierzyciela lub dłużnika wniosków, nadzór w jego imieniu w tym postępowaniu, zgłaszanie wierzytelności, reprezentowanie wierzyciela lub dłużnika w toku postępowania upadłościowego.

sprawy cywilne, sprawy rodzinne, zasiedzenie

Serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu oraz na spotkanie osobiste. Odszkodowania Adwokat Kielce.