Zakres usług

sprawy cywilne

w szczególności o zasiedzenie, uwłaszczenie, ochronę posiadania, ochronę własności. Sprawy cywilne o ochronę dóbr osobistych, odszkodowanie, zadośćuczynienie. Sprawy cywilne o zapłatę należności w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym i trybie zwykłym. Sprawy cywilne to także sprawy egzekucji komorniczych.

sprawy karne

w szczególności obrona Klienta na każdym etapie postępowania karnego. Działanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela prywatnego lub subsydiarnego. Sporządzanie wszelkiego rodzaju pism (m.in. apelacje, kasacje, zażalenia, wnioski o wznowienie postępowania). Sprawy w postępowaniu wykonawczym (m.in. o odroczenie wykonania kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego). Sprawy o zapłatę odszkodowania za niesłuszne skazanie lub niesłuszne tymczasowe aresztowanie.

sprawy spadkowe

w szczególności sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, stwierdzenie nieważności testamentu, zachowek, schedę spadkową, stwierdzenie niegodności dziedziczenia.

sprawy rodzinne

w szczególności sprawy o rozwód, separację. Sprawy o alimenty. Pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej. Ustalenie miejsca pobytu dziecka, ustalenie kontaktów z dzieckiem. Sprawy o podział majątku dorobkowego byłych małżonków, ustalanie rozdzielności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczną. Sprawy o ustalenie płci, zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa, ustalenie ojcostwa oraz przysposobienie małoletniego.

sprawy administracyjne

w szczególności sporządzanie odwołań i skarg od decyzji organów administracyjnych. Sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,

sprawy pracownicze

w szczególności reprezentowanie pracownika lub pracodawcy w sporach ze stosunku pracy. Sprawy o rozwiązanie, nawiązanie stosunku pracy, mobbing, nierówne traktowanie w zatrudnieniu. Sprawy o zapłatę zaległych wynagrodzeń, godzin nadliczbowych.

sprawy gospodarcze

reprezentacja wspólników spółek cywilnych, spółek prawa handlowego we wszelkiego rodzaju sporach sądowych. Rejestracja spółek. Windykacja należności. Sporządzanie i analiza umów handlowych. Udział w negocjacjach. Pełna obsługa prawna przedsiębiorcy w zakresie jego działalności gosodarczej.

sprawy upadłości konsumenckich i przedsiębiorstw

sporządzanie imieniem wierzyciela lub dłużnika wniosków. Nadzór w jego imieniu w tym postępowaniu, zgłaszanie wierzytelności, reprezentowanie wierzyciela lub dłużnika w toku postępowania upadłościowego.

sprawy cywilne

Serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu oraz na spotkanie osobiste.