Zakres usług

Świadczymy kompleksową pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w następujących dziedzinach prawa:

 • prawo cywilne, w tym w szczególności sprawy o: zasiedzenie, ochronę posiadania, ochronę własności, ochronę dóbr osobistych, odszkodowania (m.in. za błędy w sztuce lekarskiej, z tytułu wypadku komunikacyjnego lub innego zdarzenia losowego), zadośćuczynienie (m.in. z tytułu traumy w wypadku komunikacyjnym lub innym zdarzeniu losowym, za naruszenie dóbr osobistych), zapłatę (należności Klienta w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym lub trybie zwykłym i w toku postępowania egzekucyjnego), ustalenie nieważności umów oraz postępowania wieczystoksięgowego a także sprawy przed tzw. e-Sądem, windykacja należności
 • prawo karne i wykroczeń oraz prawo karnoskarbowe, w szczególności obrona w procesie karnym na każdym etapie postępowania w przedmiocie wszelkiego typu przestępstw, działanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego (w tym przedsiębiorców), oskarżyciela prywatnego, oskarżyciela subsydiarnego, sporządzanie wszelkiego rodzaju pism (m.in. wnioski dowodowe, zażalenia, apelacje, kasacje, wnioski o wznowienie postępowania), sprawy w postępowaniu wykonawczym (m.in. sprawy o odroczenie wykonania kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego), o dochodzenie roszczeń o zapłatę odszkodowania za niesłuszne skazanie lub niesłuszne tymczasowe aresztowanie, 
 • prawo spadkowew tym w szczególności sprawy o: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, stwierdzenie nieważności testamentu, zachowek, stwierdzenie niegodności dziedziczenia,
 • prawo rodzinne i opiekuńcze, w tym w szczególności sprawy o: rozwód, separację, alimenty, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie miejsca pobytu dziecka, ustalenie kontaktów z dzieckiem, podział majątku dorobkowego małżonków, ustalanie rozdzielności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczną, unieważnienie małżeństwa, ustalenie płci, zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa, ustalenie ojcostwa, przysposobienie,
 • prawo autorskie i prawa pokrewne,
 • prawo administracyjne, w szczególności sporządzanie odwołań i skarg od decyzji organów administracyjnych, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
 • prawo pracy, w szczególności reprezentowanie pracownika lub pracodawcy w sporach ze stosunku pracy (m.in. spory o rozwiązanie, nawiązanie stosunku pracy, mobbing, nierówne traktowanie w zatrudnieniu, o wypłatę zaległych wynagrodzeń, godzin nadliczbowych)
 • prawo ubezpieczeń społecznychw tym w szczególności sprawy o ustalenie kapitału początkowego, ustalenie prawa do renty/emerytury, ustalenie prawa do emerytury za pracę w warunkach szczególnych, ustalenia praw do zasiłków,
 • prawo spółek i prawo gospodarcze, w tym reprezentacja wspólników spółek cywilnych, spółek prawa handlowego we wszelkiego rodzaju sporach sądowych, rejestracja spółek, windykacja należności spółek (etap przedsądowy, sądowy i egzekucji komorniczej), sporządzanie i analiza umów handlowych, udział w negocjacjach, pełna obsługa korporacyjna w zakresie działalności Klienta
 • prawo zamówień publicznych, sporządzenie wniosków i pism w toku postępowania przetargowego tak ze strony Wykonawcy jak i Zamawiającego, sporządzenie środków odwoławczych, w tym odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz skarg do Sądu na orzeczenia KIO,
 • prawo upadłościowe i naprawcze, w szczególności sporządzanie imieniem wierzyciela lub dłużnika wniosków i nadzór w jego imieniu w tym postępowaniu, zgłaszanie wierzytelności i reprezentowanie wierzyciela w toku postępowania upadłościowego,
 • prawo komputerowe,
 • prawo medyczne, w szczególności sprawy o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy w sztuce lekarskiej.